Αρχική » Επικαιρότητα » Η «επίμοχθος» διάρρηξη της εγγάμου συμβιώσεως

Η «επίμοχθος» διάρρηξη της εγγάμου συμβιώσεως

Η«επίμοχθος»διάρρηξητηςεγγάμου
συμβιώσεως

 

Η έκδοση συναινετικού διαζυγίου διαφέρει εκ βάθρων από την κατ’
αντιδικία έκδοση διαζυγίου διότι ερείδεται σε διαφορετική βάση
υπό την εξής έννοια :
Αφενός εις το συναινετικό διαζύγιο προϋποτίθεται σαφής βούληση
συναινετικής ρυθμίσεως όλων των επιμέρους ζητημάτων τα οποία
συρρέουν με την λύση του γάμου και την διάσπαση της εγγάμου
συμβιώσεως, όπως η ρύθμιση του καίριου ζητήματος της ασκήσεως
της επιμελείας ή συν-επιμελείας, η διευθέτηση της διατροφής των
τέκνων καθώς και ο καθορισμός του δικαιώματος ασκήσεως της
επικοινωνίας του γονέα ο οποίος δεν ασκεί την επιμέλεια μετά τα
τέκνα.
Περαιτέρω, δέον όπως τα συμβαλλόμενα μέρη εν τω πλαισίω της
εκδόσεως του συναινετικού διαζυγίου όπως διευθετήσουν
προσηκόντως και από κοινού τα ζητήματα της διατροφής των
συζύγων μεταξύ τους, δηλαδή εάν θεμελιώνεται αξίωση των
συζύγων δια τυχόν διατροφή μεταξύ τους καθώς και εάν υφίσταται
ή όχι τυχόν αξίωση εκ της συμμετοχής εις τα αποκτήματα μεταξύ
τους.
Ως εκ τούτου λοιπόν δια της εκδόσεως συναινετικού διαζυγίου
λύονται άπαξ άπαντα τα ζητήματα τα οποία σχετίζονται αφενός με
την ρύθμιση της υφισταμένης σχέσεως των γονέων μετά των
τέκνων των όπως εξέθεσα ανωτέρω και αφετέρου διευθετούνται
και οι σχέσεις μεταξύ τους, εξαιτίας και συνεπεία της διασπάσεως
της συμβιώσεως.
Επομένως δια της αμετακλήτου λύσεως της εγγάμου συμβιώσεως,
με μία πράξη, (συμβολαιογραφική η οποία ανυπερθέτως επέχει κατά
τον Α.Κ θέση οιονεί δικαστικής αποφάσεως διότι συνιστά εκ των ων
ουκ άνευ, εκτελεστό τίτλο), εκ παραλλήλου ρυθμίζονται λυσιτελώς
και τα μείζονα παρεμπίπτοντα ζητήματα, απότοκοι της
διασπασθείσης εγγάμου συμβιώσεως.
΄Κατά συνέπεια δια της εκδόσεως του συναινετικού διαζυγίου
επιλύονται άπαξ και δια παντός τα επιμέρους αυτά ζητήματα, όπου
εις διαφορετική περίπτωση εις τον αντίποδα, απαιτείται δια κάθε
αξίωση έγερση διαφορετικής αγωγής.
Ειδικότερον, αποκλειομένου του συναινετικού διαζυγίου, δια την
έκδοση διαζυγίου κατ’ αντιδικία απαιτείται ξεχωριστό δικαστήριο,
το οποίο αφορά αμιγώς το ζήτημα λύσεως της εγγάμου
συμβιώσεως.
Ως προς την ρύθμιση της επιμέλειας της διατροφής απαιτείται
ξεχωριστό δικαστήριο (3 για την ακρίβεια, προσωρινή διαταγή,
ασφαλιστικά μέτρα και αγωγή, ενδεχομένως και έφεση), το αυτό
για την ρύθμιση της επικοινωνίας, καθόσον αφορά το κεφάλαιο των
σχέσεων γονέων και τέκνων.
Ωσαύτως για τυχόν ύπαρξη αξίωσης διατροφής συζύγου, απαιτείται
σαφώς ξεχωριστή αγωγή, ή ενδεχομένως και ασφαλιστικά μέτρα με
αίτημα προσωρινής διαταγής, το αυτό δια να διεκδικήσει κανείς και
την τυχόν συμμετοχή από την περιουσιακή επαύξηση του ενός προς
τον έτερο σύζυγο.
Άρα λοιπόν, με το κατ’ αντιδικία διαζύγιο διεκδικείς μόνον την
λύση του γάμου, και απαιτούνται ξεχωριστά αυτοτελή δικαστήρια
δια να διεκδικήσεις τα υπόλοιπα.
Ασφαλώς και οι δύο περιπτώσεις έχουν τα πλεονεκτήματα και τα
μειονεκτήματά τους, δίχως εκάτερο εξ αυτών να λογίζεται ως
πανάκεια, διότι το καίριο και το μείζον εν προκειμένω, είναι ότι η
κάθε περίπτωση να αντιμετωπίζεται τελεσφόρως και λυσιτελώς
καθότι ορισμένες περιπτώσεις άγονται προς την οδό της
διευθετήσεως με ειρηνικό τρόπο άλλες, με μία διελκυστίνδα
δικαστικών αντιπαραθέσεως, διότι δεν συγχωρείται άλλος τρόπος
ουσιαστικής επιλύσεως των φυομένων διαφορών.
Εν κατακλείδι, η κάθε περίπτωση είναι διαφορετική και πολύπτυχη
και η επιλογή ως προς την εν όλω ή εν μέρει επίλυση της
καταστάσεως, είτε με το έναν ή τον έτερο τρόπο, εναπόκειται εις
την δυνητική ευχέρεια του εκάστου εμπλεκόμενου μέρους, κατόπιν
απολύτου αυτοδιασκέψεως και διεξοδικής διαβουλεύσεως με τον
νομικό του παραστάτη, αφότου του φωτίσει ενδελεχώς όλες τις
πτυχές του ζητήματος, ασφαλώς δε εν προκειμένω, το καταλυτικό
κριτήριο δια την λήψη της καταλλήλου αποφάσεως είναι αφενός τα
πραγματικά γεγονότα της εκάστης περιπτώσεως και αφετέρου η
κατά τον κατάλληλο, ικανό και πρόσφορο τρόπο άμεση παραγωγή
αποτελέσματος ρύθμισης των επιμέρους ζητημάτων συνεπεία της
ανεκκλήτου διασπασθείσης εγγάμου σχέσεως μεταξύ των μερών.

Share this post

Διαβάστε επίσης

Κατεβάστε δωρεάν με την εγγραφή σας το e-bοοκ "Οι Επιπλοκές της Επαναληπτικής Καισαρικής"

Λίγα λόγια για εμένα

0
  0
  Το καλάθι σας
  Το καλάθι σας είναι άδειοΕπιστροφή στο κατάστημα
  Scroll to Top

  Σημαντική

  ενημέρωση

  Το περιεχόμενο του παρόντος ιστότοπου είναι μόνο για ενημερωτικό σκοπό και δεν θα πρέπει να αντικαθιστά οποιαδήποτε ιατρική συμβουλή, διάγνωση ή και θεραπεία που χορηγείται από τον γιατρό σας ή από τον εξειδικευμένο επιστήμονα υγείας.